Üye Adı :
 
Şifre :
 
   
   Üye ol
   Şifremi unuttum
 
Sitede şu an 1 kişi var.

   

 

5253 SAYILI DERNEKLER KANUNUNA GÖRE YENİDEN
DÜZENLENEN SAMSUN MEME DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI :Samsun Meme Derneği.
Kısa Adı : (SMD)’dir.
MADDE 2 : DERNEĞİN MERKEZİ : Samsun’dur, Şubesi açılmayacaktır.

MADDE:3 : DERNEĞİN AMACI :

Memenin yapısı, işlevi, hastalıkları ve tedavisinin tanınmasında hastalıklardan korunması veya erken teşhisin sağlanmasında çağdaş ölçüler içinde uğraşmak, bu konuda gereken eğitime destek olmak, araştırmalara yardım etmek ve konu ile ilgili kuruluşları kurmak veya geliştirmek. Toplumu, meme hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve tıp dışı kişilerin de dernek bünyesinde çalışarak buna katkıda bulunabilmesini sağlamak.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
a- Meme ve hastalıkları ile ilgili tıp dallarında çalışan hekimler arasında iş birliği sağlamak.
b- Özellikle, konu ile ilgili uzman hekimlerin klinik ve deneysel çalışmalarını desteklemek.
c- Bilimsel seminer, konferans, açık oturum ve kongre düzenleme.
d- Dernek üyelerine yurt dışı burslar vermek ve yurt dışında görevlendirmek,
e- Bilimsel dergi, kitap ve benzerlerini yayınlamak, dağıtımını sağlamak.
f- Aynı amaçla kurulmuş yerli ve yabancı derneklerle bilimsel işbirliğinde bulunmak.
g- Meme hastalıkları ile uğraşan kuruluşlar oluşturmak, tetkik ve erken teşhis ekipleri oluşturup çalışmalarını sağlamak.
h- Konunun eğitimi ile ilgili olabilecek araç, gereç, eğitim vasıtaları ve diğer yardım nesneleri ile maddi yardımlar sağlamak.
i- Eğitimin ve erken tanının halkı ilgilendiren hususların yaygınlaşmasını sağlamak için yazılı, görsel ve işitsel basında sesini duyurmak.
j- Dernek faaliyetleri içinde siyaset yer almaz.

MADDE 4- KURUCU ÜYELER: Prof. Dr. Necati ÖZEN, Prof. Dr. İdris YÜCEL, Prof. Dr. Mete KESİM, Prof. Dr. Arif KÖKÇÜ, Prof. Dr. Şaban Çakır GÖKÇE, Prof. Dr. Tarık BAŞOĞLU, Doç. Dr. İlkser AKPOLAT, Yrd. Doç. Dr. Türkay YALIN, Yrd. Doç. Dr. Koray TOPGÜL, Yar. Doç. Dr. Ziya ANADOL, Op. Dr. İ.Hulusi ÇALGÜNER, Op. Dr. İrfan DÖNMEZ, Uzm. Dr. Gülay ÖZDEMİR, Psikolog. Mine AKTAŞ, Hemş. Ayfer ÖNER

MADDE 5- DERNEK ÜYELERİ VE ÜYE OLMA KOŞULLARI:
Her hekim ve dernekte çalışmak isteyen, üye olma koşullarına sahip her kişi derneğe üye olabilir. Üye Olma Koşulları; 18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli, savcılık sicili düzgün, 5253 sayılı Dernekler Yasası ile diğer yasalarda belirtilmiş olan derneğe üye olmak engelleri bulunmamak, derneğin iki üyesi tarafından önerilmiş bulunmak ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunca kabul edilmiş olmak.

MADDE 6- DERNEK ÜYELERİ:
a-Kurucu Üyeler: Madde 4 üncü maddede belirtilen kişilerdir.
b-Faal Üye: Meme ile ilgili tıp dallarında çalışan hekim ve uzman hekimler faal üye olabilir.Ayrıca meme hastalıkları ve kanseri ile ilgili konularda çalışmak isteyen ve derneğe katkıda bulunmak isteyen tıp dışı kişiler de üye olabilir.
c-Kıdemli faal üye:
1- Dernek üyesi olarak başarılı 10 yılı tamamlayan faal üyeler,
2- Meme ile ilgili çalışmaları genel kurulca üstün görülerek ödüllendirilen uzman hekimler,
d- Onur Üyesi: Derneğin çalışmalarına maddi manevi katkılarda bulunan değerli Türk aydınlarıdır.
e- Yardımcı Üye: Dernek yönetim kurulunda temsil edilen branşlardan birinde asistan olarak çalışmakta olan, aidat verme zorunluluğu olmayan, yönetim kurulu üyelerinden ikisinin önerisiyle kurul tarafından yardımcı üyeliği onaylanan kişilerdir. Yardımcı üyeler genel kurula dinleyici olarak katılabilir ancak oy kullanamaz. Derneğin faaliyetlerinde çalışmak üzere komisyon ve komitelere seçilebilir. İhtisaslarını tamamlayan üyeler asli üye olabilirler.
ÜYELİKTEN AYRILMA:
Üyelik, üyelikten ayrılma dileği ya da ölüm ile sona erer. İsteyen üye dernek başkanlığına yazılı dilekçe verdiği andan itibaren ayrılmış sayılır.

MADDE 7- ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Derneğin amaç ve hizmetlerine ters olarak davranışlarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ters davranışlarda bulunmak, üyelik aidatını bir yıl ödememek üyelikten çıkarılma nedenleridir.
Yukarıdaki nedenlerle üyeliği sonlandırılması düşünülen kişinin durumu Disiplin Kurulunca görüşüldükten sonra kişi hakkındaki kararı yönetim kurulu alır. Üyenin savunması alındıktan sonra yönetim kurulunda salt çoğunluk kararı ile üyelik sonlandırılır. Oylama gizli oyla yapılır. Üyenin itiraz hakkı vardır. Kararı takiben 15 gün içinde Yönetim Kurulu Vasıtası ile itirazını Genel Kurula bildirir. Karar ilk Genel Kurulda tartışılır. Ve son karar gizli oylama ile sağlanır. Karar için salt çoğunluk yeterlidir.

MADDE 8- GENEL KURUL:
Genel Kurul 3 yılda bir defa kasım ayı içinde olağan veya dernek üye sayısının 1/5 inin yazılı isteği ile olağanüstü toplatır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.
Dernek genel kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listelerini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantının Yapılış Usulü:
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak , bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafında kontrol edilir.
Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinde biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanlığına aittir.
Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanmazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 9- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
Aşağıda yazılı konular genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulları seçimi.
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulu ibrası.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü.
5- Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya var olan taşınmaz malların taşınması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin uluslararası bilimsel faaliyetleri, yurt dışındaki benzeri bilimsel kuruluşlara üye olarak katılması veya bunlardan ayrılması hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesi.
7- Derneğin feshi.
8- Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

MADDE 10- YÖNETİM KURULU:
Yönetim kurulu 9 asil ve 5 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. (Yönetim kurulu 5 asil ve 5 yedek üyeden az olamaz.)
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanılır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

1- Başkan; Genel Kurulun seçtiği yönetim kurulu kendi içinden başkanını seçer. Başkan , yönetim kuruluna seçilenler arasında bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman üye adayını yönetim kurulunun ilk toplantısında yönetim kurulu onayına sunar. Yönetim kurulu onayladığı taktirde seçim tamamlanmış olur.
2- Dernek başkanı, derneği temsil eder. Yönetim kurulu toplantısına başkanlık eder. Derneğin mali işlerini düzenler ve yönetir. Bir üye üç defa başkan seçilemez. 4 yıl kesintisiz başkanlık yapan bir üye ara vermedikçe bir daha seçilemez.
3- Yönetim kurulu üyeleri, genel kurulca gizli oyla seçilirler. Eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.
4- Başkan yardımcısı; Başkan vekili olarak yönetim kurulu toplantılarına katılır ve başkan bulunmadığı zamanlarda yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
Genel Sekreter,
a- Derneğe ait bütün yazışmaları yönetir.
b- Derneğe ait üye kayıt defteri, kara defteri ve gelen-giden evrak dosyalarını düzenler.
c- Toplantı gündemini başkanla birlikte hazırlar.
d- Toplantılara katılan üyelerin sayı ve isimlerini saptayarak toplantı dosyasında saklar.
e- Derneğin yayın organı editörü ile işbirliği yapar.
Sayman,
a- Derneğin gelir ve gider defterini tutar ve gerekli evrakı düzenler.
b- Bütçe, kesim hesap ve bilanço defterini tutar.
c- Yönetim kurulu toplantılarında derneğin mali durumu hakkında bilgi verir.
d- Dernek başkanı ile birlikte derneğe gerekli taşınır ve taşınmaz gereçleri alır.
Yönetim Kurulu;
1- Ayda en az bir defa toplanarak derneğin idari, bilimsel mali işlerini tetkik eder ve yönlendirir.
2- Derneğe yapılacak olan bağışları kabul eder.
3- Dernek başkanı ve saymanın birlikte hazırladığı dernek ön bütçesini tetkik eder ve genel kurul onayına sunar.
4- Yönetim kurulu özelliği olan konularda gerek gördükçe başkana tam yetki verebilir.

MADDE 11- DENETLEME KURULU:
Denetleme kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere genel kurul tarafında gizli oyla seçilir. (Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden az olamaz.)
Denetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

MADDE 12- DİSİPLİN KURULU:
Genel kurul tarafından üyeler arasından gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Üyeler çıkarılma teklifini yönetim kuruluna yapar. Üyelikten çıkarılma ilk genel kurulda karara bağlanır.

MADDE 13- DERNEĞİN PARASI:
Milliği bankalarda saklanır. Devlet teminatı olmayan banka, tahvil veya benzeri gibi yerlere hiçbir sebeple para yatırılamaz. Her türlü ödeme bir fatura, makbuz veya gider pusulasıyla yapılır. Başkan veya sekreter aynı zamanda ödeme amiridir.
Derneğin parası, yönetim kurulunun kararlaştırdığı bankaya yatırılır ve Dernek başkanı ve Sayman’ın birlikte imzasıyla çekilebilir.

MADDE 14- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

MADDE 15- TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bira araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde kara alınması olağan toplantı yerine geçmez.

MADDE 16- DERNEĞİN GELİRLERİ:
1- Giriş aidatı: 5 YTL.
2- Üye aidatları (Yıllık 20 YTL) dir.
3- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen Piyango, Balo, Eğlence, Temsil, Konser, Sportif yarışmalar ve Konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
5- Bağışlar.
6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir. Derneklerin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması İçişleri Bakanlığının izniyle olur.

MADDE 17- DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernek Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.
Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak beldesiz mal ve hizmet teslimleri (Dernek Yönetmeliği EK-14’ te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır.Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak beldesiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Denek Yönetmeliği EK-17’ de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernek Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre harekat edilir.

Yetki Belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernek Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır.
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defter hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğe verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde ( Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğe bildirilir.

MADDE 18 DERNEKLERİN DENETİMİ:

Dernekler kanununun 19. maddesi uyarınca yıl sonu itibariyle faaliyetlerin, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını gösterir düzenlenecek beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğe vermek zorundadır. Dernekler yasasının 19. maddesinin 2. ve 3. bentlerinde belirtilen hususları tespit amacıyla İçişleri Bakanlığınca ve mülki amirliği tarafından, yine yasanın 9. maddesi gereğince iç denetim, denetim kurulunca yapılır.

Derneğin iç denetim şekli:
Dernek genel kurul. Yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapılabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

MADDE 19: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak, bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

MADDE 20 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 21 DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TESFİYE ŞEKLİ:
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.
Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Feshi kararının alınabilmesi için gerekli olan kara çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri; Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “tasfiye halinde Samsun Meme Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuatı uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul önce derneğin hesaplarını inceler, inceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklara ödenir.
Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir, alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve feshi edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağından gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliğince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içerisinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev bu yönetim kurulu üyesi de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 22 DERNEĞİN TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU DEFTERLER:
Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar;
a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1- Karar Defteri : Yönetim kurulu karaları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve karaların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.Kimlikleri üyeliğe giriş tarihleri, üyelikten ayrılma yada çıkarılma tarihleri ve tahsil edilen aidatlar bu deftere yazılır.
3- Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5- İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- (a) bendinin 1,2,3 4’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilanço esasında defter tutan dernekler de tutarlar.
2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.
Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

MADDE 23 DERNEKLERİN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI VE KURULUŞ
BİLDİRMESİ:
Dernekler kuruluş bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki Amirliğine vermek suretiyle kişilik kazanır. Kuruluş Bildirisinde kurulacak derneğin adı, ikametgah adresi kurucuların adı, soyadı, TC Vatandaşlık numarası, doğum yeri ve tarihi, Meslek ve sanatı, Tabiiyeti ile ikametgahlarının belirtilmesi ve bu bildirinin bütün kurucular tarafından imzalanmış dernek tüzüğünün 3 adedinin eklenmesi zorunludur.
Dernek organlarının oluşmasına kadar dernek işlerini yürütmeye ve derneğin temsil etmeye yetkili geçici yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı ve ikametgahları ile yapılacak yazışma tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı soyadı ve adresleri de belirtilir.
Bildiri ve belgelerin alındığı anda ilgili Mülki Amirlikçe bir alındı belgesi verilir.

MADDE 24 İLK GENEL KURUL TOPLANTIS:
Dernekler tüzüklerini idareden yapılan yazılı bildirimi izleyen 6 ay içinde ilk genel kurul toplantılarını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadırlar.
Bu zorunluluğa uyulmaması halinde mülki amirin talebi üzerine sulh hukuk hakimliğince kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verilir.

MADDE 25 DİĞER HÜKÜMLER:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 
 

   

 

Prof. Dr. Necati Özen
Prof. Dr. İdris Yücel
Prof. Dr. Mete Kesim
Prof. Dr. Arif Kökçü
Prof. Dr. Tarık Başoğlu
Prof. Dr. İlkser Akpolat
Yrd. Doç. Dr. Türkay Yalın
Yrd. Doç. Dr. Koray Topgül
Yrd. Doç. Dr. Ziya Anadol
Op. Dr. İ. Hulusi Çalgüner
Op. Dr. İrfan Dönmez
Psikolog Mine Aktaş
Hem. Ayfer Öner
   

   

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER

DR. NECATİ ÖZEN (BAŞKAN)
DR. İDRİS YÜCEL (BAŞKAN YARDIMCISI)
DR. BAHADDİN YILMAZ
DR. YURDANUR SÜLLÜ
DR. SAVAŞ YÜRÜKER (SAYMAN)
DR. YASEMİN KEMAL (GENEL SEKRETER)
DR. BEKİR KURU
DR. İLKAY KORAY BAYRAK
DR.ŞÜKRİYE BİLGE GÜRSEL


YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER


DR.ÖZLEM KARACA OCAK
DR.DİLEK ERDEM
DR.NİLGÜN ÖZBEK OKUMUŞ
DR. ALPER CEYLAN
DR. İLHAN KARABIÇAK


DENETİM KURULU ASİL ÜYELER


DR. SEDAT OCAK
DR. AKİF KÖKÇÜ
DR. AHMET DENİZ MEYDAN


DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER


DR. EVRİM ŞANLI
DR. LEVENT KAZAK
DR. YUSUF GÜNAYDIN
 
   

 

karadeniz meme günleri
ailem.com
jinekoloji.net
kadinsagligi.net
jinekoloji.net
breastdiseases.com
komen.org
fibrocystic.com
emedicine.com
2.nd Congress of the Mediterranean Multidisciplina
2. Karadeniz Meme Kongresi
2. Karadeniz Meme Kongresi haber
3. Karadeniz Meme Kongresi